ਜੇਕਰ ਸੱਚਾਈ ਸੁਣਨੀ ਆ
ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਪੈੱਗ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪਿਲਾ ਦਿਓ
ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਵੋ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੁਣਨੀ ਆ
ਤਾਂ ਚਾਰ ਪੈੱਗ ਪਿਲਾ ਦਿਓ,
ਗਾਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਫਿਰ ਪੰਜ ਪੈੱਗ ਪਿਲਾ ਦਿਓ,
ਜੇਕਰ ਗੰਦ ਪਵਾਉਣਾ ਤਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਲਾ ਦਿਓ 😜

Leave a Comment