ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੈਂਦੇ ਮਰਦ 👬 #ਸਟੈਂਡ ਅੜ ਕੇ,
ਗੱਲ #ਦੋਗਲੀ ਜੋ ਕਰਦੇ ੳ ਦੱਲੇ ਬੱਲੀਏ ..
ਡਾਰ #ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੀ ਕਰਦੀ 🔫 #ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਦੇ ਨਾ,
#ਸ਼ੇਰ 💪 ਮੜਕਾਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਕੱਲੇ ਬੱਲੀਏ !!!

Leave a Comment