ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੇਰਨੀ ਨੂੰ Kiss ਕਰਨ ਲੱਗਾ
ਪਰ ਸ਼ੇਰਨੀ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ
ਤੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਵੇਖਣ ਲੱਗੀ ।

ਸ਼ੇਰ :- ਕੀ ਹੋਇਆ ।
ਸ਼ੇਰਨੀ :- ਵੇਖ ਰਹੀ ਆਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਲਾਗੇ
#Discovery ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਲੇ #MMS ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ lolzz

Leave a Comment