ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ "ਸਮਾਰਟ" ਨਹੀਂ
"ਸਿੰਪਲ" ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
🙄 ਕਿਉਂਕਿ 🤔
ਸਾਨੂੰ "ਰੱਬ" ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ
"ਮੋਬਾਇਲ ਕੰਪਨੀ" ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ 😂😂😂

Leave a Comment