ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ #ਚਲਾਕ ਹੁੰਦੀਆਂ 💁
ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ :-
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਆ

ਅੱਗਿਓਂ ਕਹਿੰਦੀ :-
“ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾ” 🙄 🤔

Leave a Comment