ਕੱਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਸਟੇਟਸ ਲਿਖਦਾ
ਜ਼ਹਾਜੇ ਚੜ੍ਹੀ ਮਸ਼ੂਕ ਦੇ__
-
-
-
-
ਤੇਰੇ AIRPORT ਵਾਲੇ ਬੋਲ
ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਰਿਆਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂਕਦੇ__ :/

Leave a Comment