ਤੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਆਉਣ ਲੱਗਾ
ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨੀ ਦਿਲ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕੱਢਣੀ ਪਈ
ਆਦਤ ਸੀ ਇਸ Gill ਨੂੰ ਹਰ ਦਮ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਰਹਿਣੇ ਦੀ
ਬੱਸ ਉਸੇ ਆਦਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਛਡਣੀ ਪਈ

Leave a Comment