ਸੱਜਣਾਂ ਐਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂ
ਤੇਰੇ ਮੁੱਖ ਤੋ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਪਰਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ
ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹਾਣੀਆ
ਤੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਵੇਖਿਆ ਹਾਣੀਆ
ਬੱਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੂੰ ਹਾਮੀ ਤਾਂ ਭਰ
ਫੇਰ ਨਾ ਇਸ ਜ਼ਾਲਿਮ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਰਾਂ
ਸੱਜਣਾਂ ਐਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂ <3
ਤੇਰੇ ਮੁੱਖ ਤੋ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਪਰਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਹਾਣੀਆ,
ਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਲਵਾਂ ਹਾਣੀਆ ,
ਜੋ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੇਂ ਹਾਣੀਆ,
ਸਾਰੀ ਸਜ਼ਾਵਾ ਹੱਸ ਕੇ ਮੈ ਜ਼ਰਾ ਹਾਣੀਆ
ਤੂੰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰਾ,
ਤੇਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਉੱਤਰਾਂ ਮੈਂ ਖਰਾ
ਸੱਜਣਾਂ ਐਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂ <3
ਤੇਰੇ ਮੁੱਖ ਤੋ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਪਰਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ
ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ
ਤੈਨੂੰ ਖੋਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋ ਮੈ ਨਿੱਤ ਡਰਾਂ
ਹੋਈਂ ਨਾ ਮੈਥੋਂ ਤੂੰ ਦੂਰ ਹਾਣੀਆ
ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਆਵੇ ਤੇਰਾ ਹਾਣੀਆ
ਤੇਰੇ ਲਈ ਪਲ ਪਲ ਮੈ ਮਰਾਂ
ਸੱਜਣਾਂ ਐਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂ
ਤੇਰੇ ਮੁੱਖ ਤੋ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਪਰਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ <3

Leave a Comment