ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਪਲ ਆਬਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ....
ਜੇ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ,
ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਇਹ ਭੁੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ...

Leave a Comment