ਤੈਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ
ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ

ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ
ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੀ ਤੜਪ ਤੜਪ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ.... <3

Leave a Comment