ਸਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲਿਖੀ
ਤੇਰੇ ਹੱਥੋ ਬਰਬਾਦੀ
,,,,,ਸਾਡਾ ਜਿਗਰਾ ਤਾ ਵੇਖ
ਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਾ.....

Leave a Comment