ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ #Tara ਇਉਂ ਜਾਪੇ
ਜਾਪੇ ਨੈਣਾਂ ਤੇਰੇਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ...
ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ #Din ਲੰਘਦੇ
ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ ਹਨੇਰੇਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ...

Leave a Comment