ਟੀਚਰ (ਬੱਚੇ ਨੂੰ) – ਬਿਜਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ?
ਬੱਚਾ – ਮੇਰੇ ਮਾਮਿਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ।
ਟੀਚਰ – ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦਿਓ ?
.
ਬੱਚਾ – ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
‘ਸਾਲਿਆਂ’ ਨੇ ਫਿਰ ਕੱਟ ਲਗਾ ਤਾ... :D

Leave a Comment