ਅਧਿਆਪਕ : ਅੱਜ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਸੁਣਾਉ
.
.
.
.
ਵਿਦਿਆਰਥੀ :-
ਮੋਟਾ ਮਰਦਾ ਮੋਟੀ ਤੇ, ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਰੋਟੀ ਤੇ
ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀਆਂ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਮੈ ਮਰਦਾ ਛੋਟੀ ਤੇ lol :D :P

Leave a Comment