ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਸੀ
ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ !
ਇਨਾਂ ਵੱਡਾ ਟੈਡੀ ਬੀਅਰ 👻 ਕਿਸਦਾ ???
🤔🙄

ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ !
ਚੱਜ ਨਾਲ ਵੇਖ #ਪਤੀ ਹੈ ਮੇਰਾ 😂

Leave a Comment