ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਚਲਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ
"TENSIONa" ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ__
"TALENT" ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਸੀ
ਸਾਲਾ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ__

Leave a Comment