ਜੱਜ :- ਤੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ...
:
:
:
:
:
:
:
:
Jatt - ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ salea ਉੱਠਦਾ ਹੀ 11 ਵਜੇ ਹਾਂ_____

Leave a Comment