ਵੈਲੀਆਂ ਚੋਂ #Top ਤੇ ਨਾਮ ਤੇਰੇ #ਯਾਰ ਦਾ,
ਅੱਤ ਦਾ #ਸ਼ੌਕੀਨ ਗੋਲੀ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦਾ. ..
#School ਵਿੱਚ ਏਵੈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਨਾ ਰਹੀ. 
Yaar ਤੇਰਾ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਦੂਗਾ ਖਲਾਰੇ,
ਕੋਈ ਟੇਢੀ ਅੱਖ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕੇ ਤਾਂ ਸਹੀ.....

Leave a Comment