ਕਈ ਨੱਚੇ ਸੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਢੋਲੀ
ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬੋਤਲ ਸੀ ਖੋਲੀ
ਮੇਰੇ ਤੋ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਿਆ
ਤੇਰੀ ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਫਰੋਲੀ
ਓਦਣ ਹੰਜੂ ਨਾ ਮੈ ਰੋਕ ਸਕਿਆ
ਨੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਸੀ ਹੋਲੀ...

Leave a Comment