ਅੱਕ ਗਏ ਆ, ਤੇਰੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਸੁਣ-ਸੁਣ ਕੇ,
ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਹਿ ਹੋਣਾ ਨੀ ||
ਅੱਜ ਤੋ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਟੁੱਟ ਗੲੀ ਏ,
ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਹੋਣਾ ਨੀ ||

Leave a Comment