ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਏ,
ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲੋ ਵੱਧ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ #ਪਿਆਰ ਏ...
ਬਿਨ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੁੱਸਣ ਲਗ ਗਿਆ
ਇੰਝ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਹੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਏ
ਤੂੰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਫੇਰ ਵੀ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਸਕਿਆ
ਰੱਬਾ ਆਹ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਪਾਇਆ ਕਿਹੋ ਜਾ ਖੁਮਾਰ ਏ...

Leave a Comment