ਰੱਬ ਦੀ ਸੋਂਹ, ਤੈਨੂੰ ੳਦੋਂ
♥__♥
ਬੜਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ,
♥__♥

ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਾਲਾ #Password
ਆਪਣੀ ID 'ਚ ਭਰਦਾ ♥__♥ <3

Leave a Comment