ਕਹਿੰਦੀ #Status
ਤੇਰਿਆਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ
.
.
ਕਰਾਂ #ਉਡੀਕ ਤੇਰੇ Status ਦੀ,
ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ #LIKE ਕਰਾਂ
ਫਿਰ #ਸਹੇਲੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਾਵਾਂ...  ^_^ ;)

Leave a Comment