ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਬੱਸ
ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦੇ
:
:
ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਮੈਂ ਉਸਦਾ
ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ
ਹੌਕਾ ਭਰ ਕਿ ਕਿਹਾ....
:
:
ਚੱਲ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਭ ਦੇ.... :D :P

Leave a Comment