ਰਾਤੀਂ ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ
ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦਿਲ ਦੇ ਮੈ ਮਿਟੋੰਦਾ ਰਿਹਾ
ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ
ਤੜਕੇ ਉਠ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਏਸ ਕਰਕੇ
ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੰਜੂ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੇ ਖਿੜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ...

Leave a Comment