ਹੋਈ ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਕਿਉਂ
ਤੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਸਭ ਦੱਸ ਗਈ
.
.
.
.
.
ਪਤੀਸਾ ਖਾਣ ਦੀ ਮਾਰੀ ਸਾਲੀਏ
ਹਲਵਾਈ ਨਾਲ ਫਸ ਗਈ.... :D :P

Leave a Comment