ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਨੇ Government Office ਬਣਾਤਾ ਮੇਰੇ ‪ਦਿਲ‬ ਨੂੰ__
ਤੇਰੀ #ਯਾਦ ਨੇ Government Office ਬਣਾਤਾ ਮੇਰੇ #ਦਿਲ ਨੂੰ__
.
.
.
.
.
ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ
ਤੇ ਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ__  :(

Leave a Comment