ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਡੋਰ ਅੱਜ.....
ਬੇ-ਵੱਸ ਹੈ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਚਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜੋਰ ਅੱਜ......
ਪਰਿੰਦੇ ਵਾਂਗ ਅੱਜ ਉੱਡ ਚੱਲੀ ਜਿੰਦ ਮੇਰੀ.....
ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅੱਜ..

Leave a Comment