ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾਂ ਮਰਜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਜਾਂ
ਗਮ ਚ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਨਹੀ ਦੇਖਦਾ 😥
ਪਰ ਬੰਦਾ ਜੇ ਠੇਕੇ ਤੋ ਬੋਤਲ ਲੈਦਾਂ ਹੋਵੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਸਹਿਰ ਦੇਖ ਲੈਦਾਂ 😛🤣

Leave a Comment