ਬਹੁਤ ਖੁਆਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਂ,
ਕੁੱਝ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ...😎
ਭਰਿਆ ਹਿਕ 'ਚ ਬਰੂਦ ਬਥੇਰਾ
ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਤੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ...👍

Leave a Comment