ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ
ਕੁੜੀ ਮੁਹਾਲੀ ਪੜਦੀ ਆ, 
ਟੌਹਰ ਦੇਖ ਕੇ #ਜੱਟੀ ਦੀ
ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੜਦੀ ਆ...

Leave a Comment