ਕਢੀਦੀ ਅਾ #Tohr ਪੂਰੇ ਚਿੱਬ ਕੱਢ ਕੇ,
ਅੈਂਵੇ ਨਹੀਓਂ ਨਾਰਾਂ ਦੇਖ #Hang ਹੁੰਦੀਅਾਂ...
ੳੁਤੋਂ ਬੰਨੀ ਹੋੲੀ ਸੋਹਣੀਪੱਗ ਦੇਖ ਕੇ,
ਕੁੜੀਅਾਂ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਨਾਲ #Tag ਹੁੰਦੀਅਾਂ...

Leave a Comment