ਮੈ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆ ਕਿਊ ਵਾਰ- ਵਾਰ
ਪੁੱਛਦੀ ਰਹਿਨੀ ਏ ♥
ਮੈ ਤੈਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ
ਤੂੰ ਗੱਲ-ਗੱਲ ਤੇ ਰੁੱਸਦੀ ਰਹਿਨੀ ਏ

Leave a Comment