ਆਪਣੇ ਯਾਹਮੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ
#ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਆਈ ਨੀ,
ਕਦੇ ਤੂੰ ਯਾਹਮੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਦੀ ਸੀ
ਅੱਜ ਹੋ ਗਈ ਪਰਾਈ ਨੀ....

Leave a Comment