ਸਵੇਰੇ ਕਰਦੀ ਤੂੰ #Yoga,
ਸ਼ਾਮੀ ਜਾਂਦੀ ਏਂ ਤੁੂੰ #Gym

ਕਾਤਲ ਬਣਾਇਆ ਤੂੰ #Figure,
ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਏਂ #Slim

Leave a Comment