ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਚਾਹੀਏ ਦੱਸ ਅਸੀਂ,,
ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਏ... <3
ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਰਬਾਨ ਯਾਰਾ,,
ਤੂੰ ਦਿਲੋਂ-ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਏ... <3

Leave a Comment