ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੁੱਲ ਵੇ ਅੜਿਆ╰☆╮
ਮੈਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦੀ ਤੇਰੀ ਵੇਲ ਵੇ ਅੜਿਆ╰☆╮
ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ╰☆╮
ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਮੇਲ ਵੇ ਅੜਿਆ.╰☆╮

Leave a Comment