ਬਿਨ ਤੇਰੇ ਤਰੀਕਾਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ...
ਸੂਲੀ ਤੇ #Jatt ਨੂੰ ਟੰਗਦੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਕਈ ਕਲੰਡਰ ਬਦਲ ਗਏ
ਪਰ ਤੂੰ ਨਾ ਖਬਰ ਸਾਰ ਲਈ ...
 ਯਾਦ ਰਖੀਂ ਨੀਂ ਤਰਸੇਂਗੀ ਇੱਕ ਦਿਨ
ਤੂੰ ਵੀ ਯਾਰਾਂ ਦੇ #ਪਿਆਰ ਲਈ ...

Leave a Comment