ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿਚ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡ ਤਾ ਸੀ
ਖੁਦ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ
ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ
ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ ਖ਼ਤ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ
ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ
ਤਾਂਹੀਓਂ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਨਾਂ ਤੇਰਾ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ...

Leave a Comment