ਜੇ ਤੂੰ #ਵੇਹਲੇ ਬੈਠ ਕੇ
#Sunday ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਬ ਨੇ...
ਜੱਟ ਵੀ #June ਦੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆ ਖਾ ਗਿਆ ਹੋਊ...

Leave a Comment