ਪੱਪੂ ਆਪਣੀ ਬੇਬੇ ਨੂੰ :- ਬੇਬੇ, ਮੇਰੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਤਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖੀ ਸੀ ?
.
.
.
ਬੇਬੇ :- ਨਹੀ ਤਾਂ
.
.
ਪੱਪੂ :-  ਫਿਰ ਜੰਮਣ ਤੋ ਬਾਅਦ
ਤਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ Hahaha :D

Leave a Comment