ਟੀਚਰ:- ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋ ?

ਮੁੰਡਾ:- 8 ਭਰਾ 9 ਭੈਣਾਂ

ਟੀਚਰ : ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ?
ਮੁੰਡਾ : ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ
ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੋ ਜਾਣੇ ਹਾਂ :D :P

Leave a Comment