ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਾ ਕਦੇ ਹੋ ਸਕੀ,,,,,
ਹਰ ਦੁਆ ਜਿਸ ਲਈ ਮੰਗੀ ਸੀ,,,,,
ਉਹ ਇਕ ਰੰਗ ਵੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕੀ,,,,,
ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀ ਸੀ,,,,,
ਅਸੀ ਮੰਗਤੇ ਪਿਆਰਾਂ ਦੇ,,,,,
ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਮੰਗੀ ਸੀ,,,,
ਪਰ ਉਸਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਵੀ ਤੰਗੀ ਸੀ.....!!

Leave a Comment