ਓਹ ਅਕਸਰ ਪੀ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ,
ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਜੋਬਨ ਰੁੱਤੇ ਮਰਨਾ,
ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਚੰਦਰੇ ਮਲੰਗ ਦਾ,
ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਓਹ ਕਰ ਜਾਣਾ,
#ਦਿਲਦਾਰ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਗਿਆ,
ਇੱਕ ਯਾਰ ਗਿਆ ਗਮਖਾਰ ਗਿਆ,
ਬੇਵਕਤ ਵਿਛੋੜਾ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ,
ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੀ ਮਾਰ ਗਿਆ...

Leave a Comment