ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ,
ਮੈਂ ਨਿੱਤ ਹੀ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰ ਦਾ,
ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਇਆ ਹਾਰ ਦਾ,
ਭੁੱਖਾ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ, ਭੁੱਖਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ #ਪਿਆਰ ਦਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ,,,
ਮੇਰੇ #ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀਂ,
ਪਰ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸ਼ੁਰੂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਰੀਂ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ,
ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਓਂ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ

Leave a Comment