ਮੁੰਡਾ – #Weekend ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ? 🤔 🙄

ਦੋਸਤ (ਪੰਜਾਬੀ) – ਦਾਰੂ ਪੀਵਾਂਗੇ
ਮੁੰਡਾ – ਲੰਬਾ Weekend ਆ
ਪੰਜਾਬੀ – ਕਿਤੇ ਲੰਬੇ #Trip ਤੇ
ਜਾ ਕੇ ਦਾਰੂ ਪੀਵਾਂਗੇ !!! 😜

Leave a Comment