ਨੀ ਤੇਰੀ ਇੱਕ #ਸਹੇਲੀ ਸੀ
ਜੋ #ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੀ ਸੀ...
ਉਹਦੇ ਨਾ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਈ...
ਪਰ ਕਮਲੀ ਤੈਥੋ ਚੋਰੀ
#Whatsapp ਤੇ msg
ਬੜੇ #Romantic ਕਰਦੀ ਸੀ....

Leave a Comment