ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੂਜੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ :- ਯਾਰ
ਤੂੰ ਕੱਲ ਡੇਟ ਤੇ ਗਈ ਸੀ
ਫਿਰ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਮੁੰਡਾ?
.
ਦੂਜੀ ਕੁੜੀ :- ਆਹੋ ਯਾਰ
ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਈ ਬਹੁਤ ਏ
.
ਪਹਿਲੀ ਕੁੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ :- "ਤੇਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ? "
.
ਦੂਜੀ ਕੁੜੀ :- " ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਪੀ ਕੀਤੀ
ਉਦੋ ਨਾਂ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਸੀ " haha :D :P

Leave a Comment