ਇਕ ਕੈਮ #ਸਰਦਾਰੀ,
ਦੂਜੀ ਅਣਖ ਪਿਆਰੀ,
ਤੀਜਾ ਰੱਬ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ
ਹੱਥ ਨਹੀੳ ਅੱਡੀ ਦੇ…
ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ
ਯਾਰ ਨਹੀੳ ਛੱਡੀਦੇ  ;)

Leave a Comment