ਤੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਿਆਰ ਬੱਲੀਏ
ਤੇਰੇ ਹਰ ਹੁਕਮ ਲਈ ਸੀ ਤਿਆਰ ਬੱਲੀਏ
ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਲਈ ਵਸਾ ਬੱਲੀਏ
ਪਰ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਸਿੰਗਲ ਕਮਲੀਏ ....
ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਈ ਫਸਾ ਬੱਲੀਏ .. ;) :P

Leave a Comment